Na všetky uvedené fotografie a texty v našom eshope sa vzťahuje autorské právo.  Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora. 

VŠETKY CENY V NAŠOM OBCHODE SÚ KONEČNÉ (nie sme platci DPH ) !  

Tovar zasielame aj do Českej republiky a celej EÚ !!!

PLATBA ZA TOVAR :  Akceptujeme platbu Na účet / alebo Dobierka 

Poštovné Česko a EÚ :  Podľa taríf Slovenskej pošty ( poštovné vám bude prerátané po spracovaní objednávky )

DOBA DODANIA : je uvedená pri každom produkte

 

 

DORUČENIE :     

1., SLOVENSKÁ POŠTA 2,85 eur -  platba Dobierka alebo vopred na účet / odosielame poštou

2., Kuriér 7,00 eur - platba Dobierka alebo vopred na účet / odosielame kuriérom

Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.vybavaprebabatka.sk


Článok 1
 Všeobecné ustanovenie Prevádzkovateľom e-shopu je Ing. Edita Svoreňová - ECON CONSULTING  , P.O. Hviezdoslava 396/36, 922 42 Madunice, IČO: 41 187 334 DIČ: 1032879969 ( ďalej len ,, predávajúci,, ). Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.vybavaprebabatka.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,). Dohľad vykonáva SOI Trnava.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“. Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“ možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

 

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné ( nie sme platci DPH ) .

Tovar posielame Slovenskou poštou po celom Slovensku , do Českej republiky a celej EÚ 

poštovné na SK je 2,85eur   /  poštovné mimo slovenska je podľa taríf slovenskej pošty 

 

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.
Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.
Neúčtujeme poplatok za prepravu či poštovné.

 

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Ing. Edita Svoreňová - ECON CONSULTING  , P.O. Hviezdoslava 396/36, 922 42 Madunice, info@jdstyle.sk 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Článok 6
Reklamačné podmienky
Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
Záručná doba tovaru je 24 mesiacov, u kozmetických výrobkov je to doba spotreby vyznačená na obale. Po otvorení kozmetického výrobku je to doba určená značkou OTVORENÉHO KELÍMKU na výrobku.
Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.
Ak ide o neodstrániteľné vady má kupujúci právo na primeranú zľavu.

 

Článok 7
Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu : Ing. Edita Svoreňová - ECON CONSULTING , P.O. Hviezdoslava 396/36, 922 42 Madunice, ( info@jdstyle.sk  )

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ...........................................................

– Dátum prijatia tovaru : ................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa : ............................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa : ...............................................................................................................................

 

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................

– Dátum ......................................